Netversterking Buitenpost

Buitenpost

Liander werkt vanaf dit voorjaar aan de versterking van het elektriciteitsnet in Buitenpost en omgeving. Vanwege de toenemende vraag naar transportcapaciteit worden extra kabels aangelegd van de rotonde bij Opperkooten naar het schakelstation aan de Franklinstaat in Buitenpost. Het tracé volgt grotendeels de provinciale weg. Door die nieuwe kabels ontstaat er in het schakelstation ruimte om nieuwe klanten te kunnen aansluiten en is verdere verduurzaming van de regio mogelijk. Als eerste wordt het nieuwe Zonnepark bij Kollum aangesloten.

 
Start werkzaamhedenmei 2020
Verwacht eind werkzaamheden medio oktober 2020
Soort werkzaamheden Versterking elektriciteitsnet
Uitvoering namens Liander Verkley

Werkroute
Tracekaart Kollum

Aannemer Verkley

Onze aannemer Verkley start vanaf begin mei met de werkzaamheden, die naar verwachting deze nazomer gereed zijn. Verkley treft voorzieningen waarmee hinder voor aanwonenden zoveel als mogelijk wordt beperkt en het verkeer veilig doorgang kan vinden.

 
Waar?Wanneer?
1) Kollum - Trekweg oost Gereed
2) Twijzel Gereed
3) Twijzel - Buitenpost 17 augustus - eind augustus 2020
4) Spoor Buitenpost eind augustus - medio september 2020
 

Werkzaamheden

De kabels worden aangelegd in open ontgraving en met gestuurde boringen. Bij een open ontgraving graaft een kleine kraan een sleuf. De kabels worden gelegd en de sleuf wordt weer gedicht. Bij gestuurde boringen is er een boormachine die in de diepe ondergrond een gat boort waarna de machine er mantelbuizen en kabels doorheen trekt. Los van de machines bij het in- en uittredepunt merkt u niets van de werkzaamheden. Tussen Twijzel en Buitenpost (tracé delen 2 en 3) worden grotendeels gestuurde boringen uitgevoerd.

Hinder voor omwonenden 

De aannemer werkt van maandag t/m vrijdag van 07:00 – 16:00 uur. Incidenteel kan het voorkomen dat er buiten deze werktijd wordt gewerkt. Het is onvermijdelijk dat enkele inritten tijdens de werkzaamheden tijdelijk niet of beperkt te gebruiken zijn. Onze aannemer zoekt ruim voor start van het werk samen met de aanwonenden naar een werkbare oplossing voor de bereikbaarheid. 

Verkeershinder bij Twijzel en Buitenpost

Er wordt gewerkt in de berm langs de provinciale weg tussen Twijzel en Buitenpost. In overleg met provincie en gemeente worden werkvakken veilig afgezet en er worden tijdelijke verkeerslichten en bebording geplaatst. Hierdoor is de ventweg aan één zijde alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer en fietsers.

Heeft u nog vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jos Peterson, projectleider bij Verkley. Hij is telefonisch bereikbaar op 06 10 03 38 91 of per mail op jos.peterson@verkley.nl