Liander werkt aan wadkabels Ameland

Wadkabel Ameland - Friesland

Liander legt twee extra elektriciteitskabels aan tussen Holwerd en Ameland. De uitbreiding van het elektriciteitsnet is nodig om invulling te geven aan de duurzaamheidsambities van Ameland. De nieuwe verbinding is naar verwachting eind 2021 gereed. Hieronder vindt u informatie over de werkzaamheden die wij uitvoeren voor het aanleggen van deze wadkabels. 

 
Start voorbereiding Februari 2019
Start werkzaamheden Nazomer 2021
Verwachte einddatum werkzaamheden Eind 2021
Soort werkzaamheden Aanleggen nieuwe elektriciteitskabels
Uitvoering namens Liander Nog niet bekend

Duurzaam Ameland

Onder de vlag 'Duurzaam Ameland' werken bedrijven, bewoners en gemeenten aan projecten om het eiland vergaand te verduurzamen. Zo realiseerden de Amelander Energiecoöperatie, de gemeente en Eneco een groot zonnepark. Ook is er belangstelling voor nieuwe zonneparken en hebben steeds meer inwoners zonnepanelen op hun dak liggen. De NAM is bezig om de productieprocessen op en rond het eiland te verduurzamen. Zij wil hierbij gebruik maken van duurzame elektriciteit.

Voor al deze ontwikkelingen is de capaciteit van de huidige wadkabels tussen het vasteland en Ameland op termijn niet langer toereikend. Liander breidt daarom de bestaande elektriciteitsverbindingen uit met twee nieuwe kabels. Deze kabels komen te liggen tussen het schakelstation aan de Grandyk in Holwerd en het nieuwe schakelstation aan de Oude Grazingweg in Buren.

Aanlanding Holwerd  
Aanlanding op Holwerd   Aanlanding op Ameland

Bijzonder gebied vraagt zorgvuldige voorbereiding

Om de kabels van Holwerd naar Ameland te brengen doorkruisen we een uniek gebied. Een indrukwekkend systeem dat gevormd wordt door eb en vloed. De grote verscheidenheid die hierdoor ontstaat, maakt het gebied van internationale betekenis voor grote aantallen vogels en andere planten en dieren.  De Waddenzee is om die reden aangewezen als Natura 2000-gebied en staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO.  

Liander is daarom al sinds begin 2019 bezig met de voorbereiding van dit project en in gesprek met overheden, (natuur)deskundigen, terreinbeheerders, wadloopgidsen en grondeigenaren. Daarnaast is een groot aantal onderzoeken uitgevoerd. De informatie die we hebben opgehaald heeft ons geholpen om te komen tot een ontwerp en uitvoeringswijze die recht doet aan het gebied en zoveel mogelijk rekening houdt met de bijzondere waarden.


Klik op de kaart voor een grotere versie (pdf, 14MB), waarop u kunt inzoomen.

Op de hoogte blijven

Liander werkt dit najaar aan het voorbereiden van vergunningsaanvragen en de aanbesteding van de civiele werkzaamheden. Het werk gaat pas in de nazomer van 2021 van start. We realiseren ons dat de werkzaamheden niet onopgemerkt blijven, maar proberen de hinder zoveel mogelijk te beperken. Vanaf mei 2021 houden we u via nieuwsbrieven op de hoogte van de ontwikkelingen en informeren we u over de planning van de werkzaamheden. Heeft u vragen over de aanleg van de wadkabel? Stuurt u dan een e-mail naar ameland@liander.nl. Wilt u liever bellen? Neem dan contact op met onze Klantenservice via telefoonnummer 088-542 64 44.

Schrijf je in voor nieuwsbrief

Ontwerp en omgeving

De werkzaamheden vinden plaats in een bijzonder gebied. Daarom is Liander al sinds begin 2019 bezig met de voorbereiding van dit project en sindsdien in gesprek met Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en de gemeenten Ameland en Noardeast-Fryslân en het project Holwerd aan Zee.

Daarnaast heeft Liander een aantal natuurdeskundigen en een afvaardiging van de wadloopgidsen gevraagd om mee te denken. Liander heeft onderzoek laten uitvoeren naar de aanwezigheid van explosieven, scheeps- en vliegtuigwrakken. In de Passende beoordeling (ter voorbereiding op de vergunningsaanvraag voor de natuurbeschermingswet) zijn alle natuurwaarden in kaart gebracht. Ook is de bodemhoogte in kaart gebracht en is onderzoek gedaan naar de samenstelling van de ondergrond. Al die informatie die we hebben opgehaald heeft ons geholpen om te komen tot een ontwerp en uitvoeringswijze die recht doet aan het gebied en zoveel mogelijk rekening houdt met de bijzondere waarden.

Mosselbank wad
Mosselbank

Van Holwerd naar Ameland

Vanaf het schakelstation in Holwerd worden twee kabels aangelegd en deze volgen op hoofdlijnen: de Fiskwei, de oude zeedijk tot aan de kruising met de Armendyk. Daar gaan we richting de zeedijk en maken de oversteek naar Ameland. De aanleg vindt overwegend plaats in een open ontgraving, waarmee met klein materieel een sleuf wordt gegraven. Na het leggen van de kabel wordt de sleuf weer dicht gemaakt. Om de toekomstige boulevard van Holwerd aan Zee aan de Fiskwei niet in de weg te zitten en om de overlast voor de aanwonenden te beperken voert Liander in de Fiskwei boringen uit.

In overleg met Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat hebben we een werkwijze uitgedacht waarmee we de impact op de begroeiing van het kwelder kunnen minimaliseren en verstoring van hoogwatervluchtplaatsen kunnen beperken. Om de werkzaamheden bij de dijkkruising Holwerd zo kort mogelijk te laten zijn, kruisen we de dijk bij Holwerd middels een boring onder de dijk en het binnendijks afwateringskanaal. Daarmee bereiken we dat de zeedijk volledig intact blijft; anders dan bij een open ontgraving waarbij de gehele dijk in de dwarsdoorsnede moet worden open gegraven. We werken buiten het broedseizoen en werken we overdag. En om de vegetatie te beschermen zetten we materieel in dat de bodemstructuur zo min mogelijk aantast.

Op het wad kiezen we voor de kortste route, waarmee de inzet van materieel en de uitvoeringsduur kan worden beperkt. De aanleg gebeurt door middel van speciaal materieel, dat met beperkte grondroering de kabel vlot in de bodem brengt. Het werk gaat ook dag en nacht door, maar wel met afgeschermde verlichting. Hierdoor kan er snel gewerkt worden en is verstoring relatief kort. Op het wad moet er altijd een mosselbank gepasseerd worden. We doen dat op de plek waar de bank het smalst is en de dichtheid van mosselen minder groot. Wageningen Marine Research adviseert ons over hoe we de schade aan de mosselbank kunnen beperken en we het herstel kunnen bespoedigen.

Op Ameland komen we buitendijks aan land en gaan in open ontgraving over de dijk heen. Via percelen grasland komen we uit in het verlengde van de Zwartwouderweg en Zuidergrieweg. Het tracé vervolgt de route in de bermen richting het station aan de oude Grazingweg. De werkzaamheden op land vinden alleen overdag plaats.

Het werk moet veilig kunnen gebeuren en geen onnodige hinder opleveren. Liander treft daarom voorzieningen om te zorgen dat fietsers en wandelaars langs de dijken zo min mogelijk gehinderd worden. Langs de provinciale wegen zorgt Liander in overleg met de provincie voor passende verkeersmaatregelen die een veilige doorstroming van het verkeer beogen. Op de plekken waar we inritten naar woningen, bedrijven of landbouwpercelen kruisen, gaan we tijdig in overleg met de betrokkenen om te zorgen dat de overlast beperkt kan blijven. Ook zorgt Liander er in overleg met de wadlooporganisaties voor dat de wadlooptochten naar Ameland op een veilige manier doorgang kunnen vinden.

Meer lezen over wat er in de regio gebeurt? 

Kijk dan even op onze Regio Friesland pagina.