Alternatieven voor Groningen gas

Alternatieven voor Groningen gas

Om van Groningen gas af te gaan, zijn er verschillende mogelijkheden. U hebt daarbij de mogelijkheid om gebruik te blijven maken van aardgas. De specifieke situatie van uw bedrijf bepaalt welke opties toepasbaar zijn en welke niet.

All-electric

Een mogelijkheid om gas helemaal te vervangen is elektrificatie. De inzet van warmtepompen en elektrische boilers kan in veel situaties een goede oplossing zijn om bedrijven te verwarmen. Ook voor sommige industriële processen is dit een oplossing. Elektrificatie leidt bijna altijd tot een (forse) verzwaring van de elektriciteitsaansluiting. En in veel gevallen is ook een verzwaring van het achterliggende net nodig om de verhoogde vraag aan te kunnen.

Meer informatie over all-electric.

Biogas

Is elektrificatie geen optie, of slechts een deeloplossing, dan is de toepassing van duurzame gassen ook een mogelijkheid. Biogas is het resultaat van een vergistingsproces. Het heeft een andere verbrandingswaarde dan aardgas. Transport van biogas kan niet via het openbare gasnet. Wil een bedrijf hier gebruik van maken, dan is er een rechtstreeks leiding vanaf de opwekbron nodig.

Groen gas

Groen gas wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot vergelijkbare verbrandingseigenschappen als ‘Gronings aardgas’. Het kan daardoor op dezelfde manier gebruikt worden als laagcalorisch aardgas. U sluit hiervoor een leveringscontract af met een leverancier van groen gas. Gebruik van groen gas gaat via dezelfde aansluiting als aardgas.

Hoogcalorisch gas

In sommige gevallen is afscheid nemen van aardgas (nog) geen optie. Om dan tóch afscheid te nemen van het laagcalorische Groningen gas, is de inzet van hoogcalorisch buitenlands gas een mogelijkheid. Dit vraagt wel om technische aanpassingen in de installaties, omdat de verbranding niet gelijkwaardig is aan het laagcalorische Groningen gas. Het transport en de aansluiting voor hoogcalorisch gas verzorgt Gasunie, Liander heeft daar geen rol in.

Waterstof

Een opkomend alternatief voor aardgas is waterstof. Het brandbare gas heeft bij verbranding geen milieubelastende effecten. Er zijn verschillende productiemethodes voor waterstof; de groenste is het omzetten van duurzaam opgewekte elektriciteit in waterstof door middel van elektrolyse. Waterstof is nu al een bekende energiebron in de chemische industrie, in de toekomst kan (groene) waterstof een duurzaam alternatief zijn in verschillende toepassingen. Denk daarbij aan (zware) mobiliteit of het verwarmen van de gebouwde omgeving.

Het kunnen toepassen van waterstof is in grote mate afhankelijk van de productielocatie van deze energiedrager. In Nederland is een aantal plekken waar productie plaats vindt (onder meer rondom Delfzijl en Velsen). Er is nog geen landelijk distributienet voor waterstof en bijmengen in het bestaande gasnet is op dit moment slechts in zeer beperkt mate toegestaan.

Alliander werkt met diverse partijen samen in Green Village in Delft om het transporteren van waterstof in bestaande gasleidingen verder te onderzoeken.

Warmtenet

Het gebruik van restwarmte uit industriële processen of aardwarmte (geothermie) is voor sommige bedrijven een geschikte manier om van het gas af te gaan. Voorwaarde is natuurlijk wel dat er een warmtebron in de omgeving moet zijn waar ook een warmtenet aan is gekoppeld.

 

Welke optie u ook kiest voor uw bedrijf, neem in een vroegtijdig stadium contact op met Liander.