Algemene voorwaarden klantonderzoek

Algemene voorwaarden klantonderzoek

Voorwaarden klantonderzoek naar aanleiding van contact met Liander.

Definities

  • Deelnemer: persoon die deelneemt aan klantonderzoek door of in opdracht van Liander ten behoeve van het verbeteren van haar dienstverlening
  • Liander: Liander N.V., gevestigd te Arnhem, tevens handelende onder de naam “Liander” (zie www.liander.nl).

Privacy

Liander draagt zorg voor een veilige en rechtmatige verwerking van (persoons)gegevens met inachtneming van het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer informatie over hoe Liander omgaat met de verwerking van persoonsgegevens, staat beschreven in ons privacy statement.

Doel

Het klantonderzoek is erop gericht om de dienstverlening van Liander verder te optimaliseren.

Aansprakelijkheid

Bij het doen van klantonderzoek betracht Liander de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Liander is echter niet aansprakelijk voor eventuele negatieve uitkomsten c.q. gevolgen van het verrichte klantonderzoek.

Looptijd/bewaartermijn

  • Persoonsgegevens worden, wanneer de deelnemer daarvoor in het onderzoek toestemming (opt-in) heeft gegeven, voor de duur van maximaal 2 jaar bewaard. Deze termijn wordt aangehouden omdat het alleen daardoor voor Liander mogelijk is om over een tijdsperiode analyses te doen op klanttevredenheid voor specifieke onderdelen van haar dienstverlening. Analyses worden uitsluitend gedaan voor de verbetering van de dienstverlening van Liander

  • Na beëindiging van de voornoemde termijn worden in het kader van onderzoek enkel nog geanonimiseerde persoonsgegevens bewaard.

Rechten

U heeft altijd het recht om uw gegevens in te zien. Ook kunt u Liander altijd vragen om uw gegevens aan te passen of te verwijderen. Meer informatie over uw rechten en op welke wijze u deze in kunt roepen, leest u hier.

Slotbepalingen

  • Wijzigingen van enige afspraak zoals neergelegd in deze voorwaarden is slechts geldig indien deze schriftelijk door Liander en de Deelnemer zijn overeengekomen
  • Het Nederlandse recht is van toepassing
  • De aansluit‐ en transportovereenkomst met Liander blijft van kracht.